نمایشگر یک مطلب

*قابل توجه پیمانکاران محترم*

دانشگاه بجنورد در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق انجام تشریفات مناقصه تک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :

پیمانکار دارای رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات 

منابع مالی پروژه اوراق خزانه اسلامی با سر رسید ۱۴۰۰ می باشد.

متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09 ضمن واریز مبلغ 300،000 ریال (به ازای هر پروژه) به شماره حساب 2178711804006 بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد و شناسه شبا2178711804006 IR65017000000 و تهیه اسناد مناقصه و تکمیل و ممهور نمودن اسناد، پاکت مربوطه را به همراه فیش واریزی تا تاریخ 1398/06/02 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه بجنورد تحویل دهند.

بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه مورخ 1398/06/06 ساعت 10:00 الی 12:00 

 

1 - اسناد مناقصه توسعه و بازسازی جزئی ابنیه و تاسیسات (برقی و مکانیکی) پردیس دانشگاه بجنورد

 

2 - اسناد مناقصه اجرای کارهای باقیمانده بلوک دوم دانشکده پتروشیمی دانشگاه بجنورد

 

نقشه های دانشکده پتروشیمی : ( معماری ، سازه ، مکانیک ، برقی )

 

 

*راهنما : جهت دانلود فایل ها به روی عنواین اسناد و نقشه ها کلیک نمایید .

مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه بجنورد 

مهندس ونداد گرمه ۰۹۱۲۲۹۵۶۹۲۹