مناقصه خدمات راه اندازی، نگهداری، به روز رسانی و پشتیبانی سخت افزار، نرم افزار و تجهیزات شبکه و سایر امورمحوله

شناسه : 934814

مناقصه خدمات راه اندازی، نگهداری، به روز رسانی و پشتیبانی سخت افزار، نرم افزار و تجهیزات شبکه و سایر امورمحوله


آگهی مناقصه دانشگاه بجنورد

(عمومی یک مرحله‌ای)

«خدمات راه اندازی، نگهداری، به روز رسانی و پشتیبانی  سخت افزار، نرم افزار و تجهیزات شبکه و سایر امورمحوله در چهارچوب قرارداد»

دانشگاه بجنورد در نظر دارد" خدمات راه اندازی ، نگهداری، به روز رسانی و پشتیبانی  سخت افزار، نرم افزار و تجهیزات شبکه و سایر امورمحوله براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه" خود را به صورت حجمی و از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال و شش ماه شمسی به شرکت های دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های متقاضی صلاحیت دار دعوت
می شود طبق زمان بندی تعیین شده برای دریافت اسناد مراجعه نمایند.

* در زمان تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه دانشگاه؛ رسید تحویل دریافت نمایید.

* برای دریافت اسناد مناقصه واریز مبلغ 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب 860100004001087103022586 ir و شناسه پرداخت 276087179123300000009781810516 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بجنورد نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

- مهلت دریافت اسناد مناقصه: پنج روز پس از چاپ آگهی (چاپ آگهی روز پنجشنبه 98/10/19 می باشد).

- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: خراسان شمالی، بجنورد، کیلومتر4 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، سازمان مرکزی، دبیرخانه مرکزی.

ضمنا رؤیت و دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت دانشگاه بجنورد نیز امکان پذیر است.  http://ub.ac.ir

- زمان و مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان ساعت اداری روز شنبه 98/11/05 می باشد.

- زمان و محل گشایش پیشنهادها: یکشنبه 98/11/06 ساعت 14 در محل سازمان مرکزی، دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه

 (در صورت تغییر زمان بازگشایی، مراتب به اطلاع مناقصه گران رسانده خواهد شد).

نتیجه مناقصه حداکثر 24 ساعت پس از بازگشایی پاکتها به اطلاع مناقصه گران می رسد.

-  تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 400/000/000 ریال (چهارصد میلیون ریال) می‎باشد که می‌بایست به صورت نقدی به حساب شماره 51010004001087106377573 ir و شناسه پرداخت (دریافتی از واحد مالی دانشگاه) به نام سپرده های دانشگاه بجنورد نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه بجنورد، به مبلغ مذکور و با تاریخ اعتبار سه ماهه از زمان تسلیم آن باشد.

-  هزینه درج آگهی مناقصه: هزینه انتشار آگهی و تجدید آن  بر عهده برنده مناقصه است و از برنده مناقصه دریافت می شود.

- صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشگاه مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد کند.

* بازدید از سایت دانشگاه و دریافت سایر اسناد مناقصه و اطلاعات عمومی و اختصاصی و تکمیل صورتجلسه بازدید و امضاء آن الزامی و جز اسناد مناقصه میباشد.

  

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بجنورد

برای دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید.