مزایده خودروهای مازاد بر نیاز متعلق به دانشگاه بجنورد

شناسه : 923900

مزایده خودروهای مازاد بر نیاز متعلق به دانشگاه بجنورد


دانشگاه بجنورد در نظر دارد "خودروهای مازاد بر نیاز متعلق به دانشگاه بجنورد را براساس شرایط مندرج در اسناد" از طریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان، صلاحیت و اهلیت های لازم قانونی و مالی دعوت می شود طبق زمان بندی تعیین شده برای دریافت اسناد مراجعه نمایند.
 
* در زمان تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه دانشگاه؛ رسید تحویل دریافت نمایید. 
* برای دریافت اسناد مزایده واریز مبلغ 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب 2178711804006 
به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بجنورد نزد بانک ملی ضروری است.
 
- مهلت دریافت اسناد مزایده: پس از چاپ آگهی  به مدت 5 روز کاری (14 لغایت 18 دی ماه)
- مهلت تحویل اسناد مزایده: پس از چاپ آگهی تا  روز 1398/10/23
- محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه مرکزی دانشگاه 
آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، کیلومتر4 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، سازمان مرکزی، دبیرخانه مرکزی 
رویت و دریافت اسناد مزایده از طریق وب سایت دانشگاه بجنورد :  http://ub.ac.ir   
 
 - زمان و محل گشایش پیشنهادها: سه شنبه 98/10/24 ساعت 13:30 در محل سازمان مرکزی، دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه (در صورت تغییر زمان بازگشایی، مراتب به اطلاع مزایده گران رسانده خواهد شد). 
نتیجه مزایده حداکثر 24 ساعت پس از بازگشایی پاکت ها به اطلاع مزایده گران می رسد.
 
-  تضمین شرکت در مزایده: سپرده شرکت در مزایده برای اتومبیل وانت دوکابین پاژن به مبلغ 100/000/000 ریال (یک صد میلیون ریال)  
و سپرده شرکت در مزایده اتومبیل وانت دولتی مزدا به مبلغ 80/000/000 ریال (هشتاد میلیون ریال ) جهت واریز به شماره شبای  51010004001087106377573 IR به نام سپرده های دانشگاه بجنورد، به شناسه واریز (برای خودروی وانت دوکابین پاژن ): 2520871791233000000009781810516 و به شناسه واریز ( برای خودروی وانت دولتی مزدا ): 2710871791233000000009781810516 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده و یا چک تضمین شده بانکی به نفع دانشگاه بجنورد، به مبلغ مذکور و به تاریخ اعتبار سه ماهه از زمان تسلیم آن.
 
 
- هزینه درج آگهی مزایده: هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مزایده است.
(صرفاً شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد کند).
 
تبصره: پیشنهاد قیمت برای هر دو خودرو یا هریک از آن‌ها اختیاری است و انتخاب برنده مزایده بر مبنای بالاترین قیمت برای هر خودرو خواهد بود.


برای دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید.
 
 
مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد