دانشگاه فرهنگیان استان

ردیف

نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده

آدرس

تلفن

فکس

1

دانشگاه فرهنگیان پردیس معلم امام جعفر صادق(ع)

بجنورد سی و دو متری شهدا کوچه دانشوران، جنب دبیرستان 22 بهمن

32220339

2240999

2

دانشگاه فرهنگیان پردیس امام محمد باقر (ع) 

بجنورد گلستان شهر روبروی سالن ورزشی کارگران

32212160

32212160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده علوم قرآنی استان

ردیف

نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده

آدرس

تلفن

فکس

1

دانشکده علوم قرآنی 

بجنورد، کیلومتر 2 جاده بجنورد اسفراین

32289364

32289372