قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

PDF

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

PDF

آئین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت عتف PDF
آئین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت PDF