ردیف

نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده

آدرس

تلفن

فکس

1

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعی  اشراق 

بجنورد کیلومتر 5 جاده اسفراین به بجنورد

32285703

32285709

2

 

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعی حکیمان

بجنورد کیلومتر 5 جاده اسفراین به بجنورد

ابتدای جاده ارکان

32289483

32289484