آرشیو اطلاعیه ها

پنجمین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد
پنجمین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

پنجمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/10/18 در محل دفتر...

چهارمین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد
چهارمین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

چهارمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/10/04 در محل...

بازدید از دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد
بازدید از دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد از دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد و گروه های آموزشی آن دانشکده در...

سومین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد
سومین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

سومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/07/10 در محل...

دومین جلسه کارگروه ناتک امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد
دومین جلسه کارگروه ناتک امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد

دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/05/02 در محل دفتر سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید

...

بازدید از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد
بازدید از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد و گروه های آموزشی آن دانشکده در تاریخ های...

اولین جلسه کارگروه ناتک امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد
اولین جلسه کارگروه ناتک امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/07/10 در محل...

سومین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد
سومین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/07/10 در محل دفتر...

دومین جلسه کارگروه ناتک امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد
دومین جلسه کارگروه ناتک امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/05/02 در محل دفتر سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید

نمایش 1 - 10 از 15 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2