آرشیو اطلاعیه ها

شمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورآموزشی و پژوهشی
شمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورآموزشی و پژوهشی

ششمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت...

بیست و هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست و ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست و ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

بیست و ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 99/04/23 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه...

بیست و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست و پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

 

بیست وپنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ ۹۹/04/02 در...

سومین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد
دومین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد
اولین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد
اولین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد

 

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اموراداری و پشتیبانی در روز شنبه مورخ 99/03/24 در محل دفتر رئیس محترم گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

...

بیست و چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد
بیست و چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

بیست و چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه مورخ 99/03/19 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محقر برگزار گردید.

پنجمین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد
پنجمین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

پنجمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/10/18 در محل دفتر...

نمایش 1 - 10 از 23 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 3