آرشیو اطلاعیه ها

دومین جلسه کارگروه ناتک امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد
دومین جلسه کارگروه ناتک امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/05/02 در محل دفتر سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید

کارگاه آموزشی روش و مدیریت تحقیق ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد
کارگاه آموزشی روش و مدیریت تحقیق ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد

کارگاه آموزشی "روش و مدیریت تحقیق" از دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی در تاریخ 98/04/11 به مدت 4 ساعت توسط دکتر محمدرضا قربانی عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

اولین جلسه کارگروه ناتک امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد
اولین جلسه کارگروه ناتک امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد در تاریخ دوشنبه 98/04/10 در محل دفتر سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ضوابط و مقررات دانشگاهی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد
کارگاه آموزشی ضوابط و مقررات دانشگاهی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد

کارگاه آموزشی "ضوابط و مقررات دانشگاهی" از دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی در تاریخ 98/03/27 به مدت 4 ساعت توسط دکتر محمدباقر مقدسی عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد برگزار گردید

بازدید از دانشکده علوم پایه دانشگاه بجنورد
بازدید از دانشکده علوم پایه دانشگاه بجنورد

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد به همراه نمایندگان هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خراسان شمالی از دانشکده علوم پایه دانشگاه بجنورد و گروه های آموزشی آن دانشکده در تاریخ شنبه 98/02/28 بازدید به عمل آورد.

...
بازدید از دانشکده هنر دانشگاه بجنورد
بازدید از دانشکده هنر دانشگاه بجنورد

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد به همراه نمایندگان هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خراسان شمالی از دانشکده هنردانشگاه بجنورد و گروه های آموزشی آن دانشکده در تاریخ یکشنبه 98/02/15 بازدید به عمل آورد.