شرح وظایف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

 

 

1-اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه.

2- ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز.

3- تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط و ارایه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه.

4- همکاری با گروه‌های اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

5- ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزایابی دانشگاه و دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

6- تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزشی کشور و ارایه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.

7- ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارآیی برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌های تعیین شده.

8- جمع‌آوری و ارایه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه.

9- ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرم‌های پرسش‌نامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه.

10- بررسی و تصویب طرح‌های مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.

11- بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی، و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش.

12- بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و واحدهای دانشگاهی و ارایه گزارش به معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

13- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش در دانشگاه و ارایه طرح‌های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزشی دانشگاه .

14- ارتباط با دانشگاه‌های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی آموزش و استفاده بهینه از آن .

15- برنامه ریزی و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران مرتبط با امور آموزشی دانشگاه .

16- پیشنهاد برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و مدیریت آموزشی دانشگاه .

17- انجام بررسی‌های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه‌های درسی و آموزشی و ارایه پیشنهاد به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی .

18- تهیه آیین‌نامه و تحصیلات تکمیلی .

19- تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در زمینه مربوط .

20- نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه .

21- نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی دانشگاه و ارایه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه .