دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد

 

اهداف : یکی از مهمترین وظایف دانشگاه تضمین کیفیت و ایجاد راهکارهای لازم برای بهبود کیفیت در امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی است. هدف مدیریت نظارت وارزیابی آسیب شناسی، ارایه راهکارها و ایجاد زمینه لازم برای تضمین و بهبود کیفیت در دانشگاه می­باشد.  

تاریخچه :

همزمان با تشکیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهة 1360 ، به منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بین دانشگاهها و وزارت متبوع ، طبق بخشنامه وزارتی ، در هریک از دانشگاهها دفتری بنام "دفتر نظارت و سنجش آموزش" زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید. متعاقباً نام دفتر به "دفتر نظارت وارزیابی" تغییر یافت و از نظر جایگاه سازمانی نیز پیشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزیابی وظایف خود را مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه  به انجام برساند. دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد از سال86  به صورت محدود و غیررسمی و با هدف نظارت برکیفیت تدریس از طریق نظر خواهی از دانشجویان درباره استادان شروع به فعالیت کرد و اولین حکم مدیریت دفتر درتاریخ 86/07/05 برای جناب آقای صالحی صادر گردید.

شورای نظارت  و ارزیابی: آیین نامه داخلی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد در 93/10/29 به تصویب رسید . و بر اساس آیین نامه داخلی شورای نظارت و ارزیابی، 5 کمیته تخصصی نظارت و ارزیابی در دانشگاه تشکیل گردید.که از اهداف تشکیل کمیته ها، ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی ،دانشجویی، فرهنگی، اداری و مالی دانشگاه و ارزیابی مستمر عملکرد واحد های مختلف دانشگاه در راستای اهداف و برنامه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است.