کارگاه‎های آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد

 

                                       لیست کارگاه‎های آموزشی برگزار شده برای اعضای هیأت علمی توسط دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد:

 

ردیف

عنوان کارگاه­های برگزار شده

مدت زمان

تاریخ برگزاری

 1.  

تشریح آئین­نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(فصول 3-1)

4 ساعت

94/10/28

 1.  

تشریح آئین­نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(فصول 3-1)

4 ساعت

94/10/29

 1.  

روش­ها و فنون تدریس(بخش اول)

4 ساعت

94/11/11

 1.  

روش­ها و فنون تدریس(بخش اول)

4 ساعت

94/11/14

 1.  

تشریح آئین­نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(فصول 6-4)

4 ساعت

95/02/13

 1.  

تشریح آئین­نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(فصول 6-4)

4 ساعت

95/02/14

 1.  

روش­ها و فنون تدریس(بخش دوم)

4 ساعت

95/02/19

 1.  

روش­ها و فنون تدریس(بخش دوم)

4 ساعت

95/02/22

 1.  

آسیب شناسی مهارت­های ارتباط استاد و دانشجو

4 ساعت

95/06/24

 1.  

ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه­های آموزشی

16 ساعت

95/11/12

95/11/13

 1.  

تشریح مبانی و معرفی کلی آیین­نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی

4 ساعت

96/02/21

 1.  

 مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی(نگارش مقالات انگلیسی با معیارهای بین­المللی)

4 ساعت

96/08/17

 1.  

روش و مدیریت تحقیق(آشنایی با دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی)

4 ساعت

96/08/22

 1.  

مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی(نگارش مقالات انگلیسی با معیارهای بین¬المللی)

4 ساعت

96/08/24

 1.  

روش و مدیریت تحقیق(آشنایی با دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی)

4 ساعت

96/09/07

 1.  

روش و فنون تدریس(سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی)

 8 ساعت

96/11/26