کارگاه‎های آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بجنورد

 

لیست کارگاه‎های آموزشی برگزار شده برای اعضای هیأت علمی توسط دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

 

 

دوره های آموزشی در راستای آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی

 

ردیف

کارگاه­های آموزشی برگزار شده

سال های برگزاری

 فایل جلسات             
1

تشریح مبانی و معرفی کلی آیین­نامه ارتقاء، ترفیع پایه اعضای هیأت علمی

96

-
2

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

94-95-97-98

-
3

ضوابط و مقررات فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

99

بخش 1

بخش 2

4

.سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

96-97

-
5

روش ها و فنون تدریس

94-95-97

-
6

اقتضائات فنی و تربیتی آموزش الکترونیکی

99

 جلسه اول

 جلسه دوم 1

 جلسه دوم 2

7

آشنایی با دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی

96-98

-
8

اخلاق حرفه ای

( با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری)

98

-
9

(نگارش مقالات انگلیسی با معیارهای بین­المللی)

96

-
  10   آموزش تلفیقی 1401 -

دوره های آموزشی با مصوبه هیأت امنا و هیئت رئیسه دانشگاه بجنورد

1

حقوق شهروندی

95

-
2

آسیب شناسی مهارت­های ارتباط استاد و دانشجو

95

-
3

ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

95-96

-
4

آموزش مبتنی بر دیالوگ: راهنمای درک حضور دانشجو

97

-
5

آینده پژوهشی، مبانی و کاربردها

99

 بخش 1

 بخش 2

  6 مدیریت تجربه کارکنان، چگونگی، چیستی و چرایی 1401 -
  7

    مهارت های رهبری گروه های علمی دانشگاه ها 

1400

جلسه اول  بخش 1 ، 2

جلسه دوم  بخش 1 ، 2

جلسه سوم  بخش 1 ، 2

جلسه چهارم بخش 1، 2