نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، پژوهشی و فناوری

کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، پژوهشی و فناوری


 

ترکیب اعضای کارگروه  تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

 

ردیف

اعضای کارگروه

سمت

1

دکتر مهدی نودهی

رئیس کارگروه

2

دکتر سید بیژن جیا

عضو کارگروه

3

دکتر ابراهیم محمدی رازی

عضو کارگروه

4

دکترعلی محمدزاده ابراهیمی

عضو کارگروه

5

دکتر حسین کریمی

عضو کارگروه