نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه امور مدیریت و پشتیبانی

کارگروه امور مدیریت و پشتیبانی


 

ترکیب اعضای کارگروه  تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورمدیریت و پشتیبانی دانشگاه بجنورد

 

ردیف

اعضای کارگروه

سمت

1

دکتر مهدی نودهی

رئیس کارگروه

2

دکتر مسعود نیکوقدم

عضو کارگروه

3

آقای امیرحسین نقی پوران

عضو کارگروه

4

آقای سعید کریمی

عضو کارگروه

5

خانم زهرا روان راز

عضو کارگروه