نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

کارگروه امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی


ترکیب اعضای کارگروه  تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اموردانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد

 

ردیف

اعضای کارگروه

سمت

1

دکتر مهدی نودهی

رئیس کارگروه

2

دکتر عباس نسائیان

عضو کارگروه

3

دکتر محمدرضا وحدانی اسدی

عضو کارگروه

4

آقای عباس مروجی

عضو کارگروه

5

خانم فاطمه منتظری

عضو کارگروه