نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان

کارشناسان


پست سازمانی: کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابی(هیات نظارت و ارزیابی استان)

نام و نام خانوادگی:  جواد ناظری

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

شماره تماس مستقیم: 32284631

شماره تماس داخلی: 1040

فکس:32284631

پست الکترونیکی: j_nazeri6243@yahoo.com

مکان استقرار: سازمان مرکزی طبقه 2

 

 

 

 

پست سازمانی: کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی

نام و نام خانوادگی:  فاطمه منتظری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس مستقیم: 32284631

شماره تماس داخلی: 1034

فکس: 32284631

پست الکترونیکی:montazerifateme@gmail.com

مکان استقرار: سازمان مرکزی طبقه 2