نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

پنجمین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد


پنجمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/10/18 در محل دفتر سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید.