نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر واحد

مدیر واحد


                                                                       

 

سمت سازمانی: سرپرست گروه نظارت و ارزیابی 

نام و نام خانوادگی: هادی عباسی                                                                 

مدرک تحصیلی: دکتری سنجش  و اندازه گیری

شماره مستقیم:

شماره داخلی: 1033

پست الکترونیکی: abbasihadi@yahoo.com

مکان استقرار واحد: سازمان مرکزی طبقه دوم