نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای نظارت

شورای نظارت


معرفی:

فعالیت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در سال93 با راه اندازی و فعال سازی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه وکمیته های تخصصی با هدف ارتقای کیفیت فعالیت­های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اداری و مالی دانشگاه و ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه در راستای اهداف و برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 01/06/93 آغاز شد. تا نگاه کیفی‌تر به مقوله نظارت و ارزیابی، اصلاح و بهبود فرایندها و روش‌های انجام کار، صرف زمان و دقت بیشتر در ارزشیابی ها و فعالیت کمیته های تخصصی سرلوحه کار قرار گیرد.

 

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

عضویت در شورا

تاریخ صدور حکم

1

دکتر احمد محقر

رئیس دانشگاه

رئیس شورا

1393

2

دکتر غلامحسین اکبری

معاون آموزشی و پژوهشی

نائب رئیس شورا

1393

3

دکتر حسن ایزانلو

معاون اداری و مالی

عضو شورا

1393

4

دکترجواد هراتی

معاون فرهنگی و اجتماعی

عضو شورا

1393

5

دکتر محمد علی رباط جزی

معاون دانشجویی

عضو شورا

1393

6

دکتر هادی عباسی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

دبیر شورا

1393

7

دکتر هاشم وحدانی

مدیر طرح و برنامه

عضو شورا

1393

8

دکتر علی اکبر یحیی آبادی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

عضو شورا

1393

9

دکتر زهرا ایزانلو

رئیس دانشکده علوم انسانی

عضو شورا

1393

10

دکتر امید رضا دهقان

رئیس دفتر ریاست دانشگاه

عضو شورا

1393

11

مهندس عاطفه صداقتی

هیات علمی

عضو شورا

1393

 

 

جدول (3): فهرست اعضای کمیته تخصصی نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر غلامحسین اکبری

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد و رئیس کمیته

2

دکتر هادی عباسی

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و دبیر کمیته

3

دکتر نظیفی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عضو کمیته

4

دکتر حیدرنیا

معاون دانشکده علوم انسانی و هنر دانشگاه  عضو کمیته

5

دکتر کیان

معاون دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه عضو کمیته

6

دکتر سلیمانیان

عضو هیات علمی دانشگاه عضو کمیته

7

مرادپور

عضو هیات علمی دانشگاه عضو کمیته

 

 

 

جدول (4): فهرست اعضای کمیته تخصصی نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر غلامحسین اکبری

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد و رئیس کمیته

2

دکتر هادی عباسی

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و دبیر کمیته

3

دکتر شیخ زاده

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه  عضو جلسه

4

دکتر حیدرنیا

معاون دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه عضو جلسه

5

دکتر کیان

معاون دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه عضو جلسه

6

دکتر جاجرمی

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه عضو جلسه

7

دکتر ابوالفضل محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه  عضو جلسه

 

  

 

جدول (5): فهرست اعضای کمیته تخصصی نظارت و ارزیابی دانشجویی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر محمد علی رباط جزی

معاون دانشجویی دانشگاه رئیس کمیته

2

دکتر هادی عباسی

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و دبیر کمیته

3

مهندس روشناس

مدیر امور دانشجویی دانشگاه عضو جلسه

4

دکتر زهرا ایزانلو

سرپرست دانشکده علوم انسانی و هنر  عضو جلسه

5

دکتر یحیی آبادی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه  عضو جلسه

6

دکتر دررودی

رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه  عضو جلسه

7

دکتر قنبری فیروزآبادی

مدیر تربیت بدنی دانشگاه  عضو جلسه

 

  

 

جدول (6): فهرست اعضای کمیته تخصصی نظارت و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر جواد هراتی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رئیس کمیته

2

دکتر هادی عباسی

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و دبیر کمیته

3

طیبه محمودیان

مدیر امور فرهنگی دانشگاه عضو جلسه

4

دکتر کیان

معاون دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه عضو جلسه

5

دکتر حیدرنیا

معاون دانشکده علوم انسانی و هنر عضو جلسه

6

دکتر زهره دادی

عضو هیات علمی دانشگاه  عضو جلسه

7

دکتر اسکندری

عضو هیات علمی دانشگاه  عضو جلسه

 

 

جدول (7): فهرست اعضای کمیته تخصصی نظارت و ارزیابی اداری و مالی و طرح و برنامه دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر حسن ایزانلو

معاون اداری و مالی دانشگاه رئیس کمیته

2

دکتر هادی عباسی

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و دبیر کمیته

3

دکتر هاشم وحدانی

مدیر طرح و برنامه دانشگاه عضو جلسه

4

مهندس مهران محمدی

رئیس اداره طرح های عمرانی دانشگاه  عضو جلسه

5

مهندس محمد علی ارحامی

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه  عضو جلسه

6

سعید کریمی

مدیر امور مالی دانشگاه  عضو جلسه

7

دکتر یحیی آبادی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه  عضو جلسه

8

دکتر زهرا ایزانلو

رئیس دانشکده علوم انسانی و هنر  دانشگاه عضو جلسه

9

سعید بذرافشان

عضو هیات علمی دانشگاه عضو جلسه