نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورآموزشی و پژوهشی

شمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورآموزشی و پژوهشی


ششمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امورآموزشی و پژوهشی در روز یکشنبه مورخ 99/07/06 در محل دفتر رئیس محترم گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید.