نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد

سومین جلسه کارگروه ناتک آموزشی،پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد


سومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد در تاریخ چهارشنبه 98/07/10 در محل دفتر سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید