نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد

سومین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد


 

سومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اموراداری و پشتیبانی در روز یکشنبه مورخ 99/04/15  در محل دفتر رئیس محترم گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید.