نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد

دومین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد


 

دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اموراداری و پشتیبانی در روز شنبه مورخ 99/04/07 در محل دفتر رئیس محترم گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید.