نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از کتابخانه مرکزی دانشگاه

بازدید گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از کتابخانه مرکزی دانشگاه


بازدید گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از کتابخانه مرکزی دانشگاه

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در مورخ 1400/09/03 به سرپرستی آقای دکتر نودهی رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ازکتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید به عمل آورد.