نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد

بازدید از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد


گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد و گروه های آموزشی آن دانشکده در تاریخ های 07/15/ 98 الی 98/07/20 بازدید به عمل آورد.