نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد

بازدید از دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد


گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد از دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد و گروه های آموزشی آن دانشکده در تاریخ  07/20/ 98  بازدید به عمل آورد.