نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه

آیین نامه


 

آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی

 PDF

آیین نامه ساختار سازمانی

 PDF

آیین نامه تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی

 PDF