نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد

اولین جلسه کارگروه ناتک امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد


 

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اموراداری و پشتیبانی در روز شنبه مورخ 99/03/24 در محل دفتر رئیس محترم گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد برگزار گردید.