نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای دفتر

اعضای دفتر


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rounded Rectangle: پست سازمانی: کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی
نام و نام خانوادگی: فاطمه منتظری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
شماره تماس داخلی: ۱۰۳۴

Rounded Rectangle: پست سازمانی: کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابی(هیات نظارت و ارزیابی استان)
نام و نام خانوادگی: جواد ناظری
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی
شماره تماس داخلی: ۱۰۴۰