نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا

اعضا


 

 

 

سمت سازمانی: سرپرست گروه نظارت و ارزیابی

نام و نام خانوادگی: هادی عباسی

مدرک تحصیلی: دکتری سنجش  و اندازه گیری

تلفن داخلی: 1033 

پست سازمانی: کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابی

نام و نام خانوادگی:  جواد ناظری

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن داخلی : 1040 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست سازمانی: کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی

نام و نام خانوادگی:  فاطمه منتظری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن داخلی: 1034