نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزشیابی هیات علمی

ارزشیابی هیات علمی


ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسات آموزش عالی

ارتقا کیفیت عملکرد دانشگاهها در گروه اعضای هیات علمی توانمند و شایسته است. یکی از راه های اصلی اطمینان از تحقق رسالت و دستیابی به اهداف در دانشگاه ها تغییر سهم اعضای هیات علمی در ارتقای کیفیت آموزش است. از این رو ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی یکی از عوامل مهم در دانشگاهها و از مسوولیت های اصلی مدیران جهت توسعه حرفه ای و حفظ و ارتقای آنان می باشد. ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده ها  نسبت به سایر گروهها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.

بدون تردید باید اذعان داشت که ارزشیابی بعلت ماهیت و عملکرد خاص خود در هرنظام آموزشی یکی از گسترده‌ترین مباحث فرایند آموزش است و با وجود اهمیت فراوانی که دارد و حجم عظیمی از مباحث تربیتی که به خود اختصاص داده عملاً مورد استفاده قرار نگرفته است، بطوریکه بیشتر از ضرورت ارزشیابی تا بکارگیری آن صحبت به میان آمده است.

ارزشیابی عبارت است از گردآوری اطلاعات درباره فعالیتها، ویژگی‌ها و بروندادهای برنامه به منظور قضاوت، بهبود اثربخشی برنامه و یا اطلاع‌رسانی برای تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی آینده.

اطلاعات حاصل از ارزشیابی برای برنامه‌ریزان درسی و اساتید بازخوردهائی را فراهم می‌سازد و آنان می‌توانند با استفاده از این بازخوردها در زمینه بهبود شیوه‌های تدریس خود تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ نمایند و از میزان موفقیت خود در پیاده کردن مراحل عمومی تدریس آگاه شوند.

از آنجا که دانشگاهها و مراکز آموزشی در قبال جامعه مسئول هستند، بایستی اهداف و نظرات جامعه را در خصوص برنامه اجرائی خویش مورد توجه قرار دهند ودر جهت ارتقائ کیفیت تدریس، توانائی اساتید، انتخاب و گزینش یا ارتقاء درجه علمی آنان تلاش نمایند. از سوی دیگر نیاز اعضای هیات علمی جهت بررسی عملکرد و در صورت لزوم تغییر در برنامه آموزشی خویش از دلایل ضرورت ارزشیابی کیفیت کار اساتید می‌باشند.

نظرسنجی از اعضای هیات علمی در ارتقاء آگاهی آنان نسبت به نظام ارزشیابی، مستند کردن کوشش‌های مورد اجرای نظام ارزشیابی، جلب حمایت نسبت به نظام ارزشیابی، تعیین ارزش و اهمیت عامل‌های مورد ارزیابی و بر انگیختن آنان جهت کوشش بیشتر به منظور ارتقاء کیفیت تدریس و فراهم آوردن موقعیتی برای آموزش اساتید مؤثر می‌باشد.

در تحقیقاتی که در اکثر دانشگاهها در این زمینه انجام شده، مدرسین اظهار داشته‌اند که ارزشیابی توسط دانشجو یکی از بهترین روشهای ارزشیابی استاد است.

با توجه به اینکه اعضای هیات علمی بعنوان مشتریان درون سازمانی دانشگاه محسوب می‌شوند استفاده از نظرات آنان راجع به نحوه ارزشیابی استاد و مشارکت آنها در تصمیم‌گیریهای مربوطه سبب ا‏فزایش آگاهی، رضایتمندی و انگیزه کاری آنها می‌شود

رضایتمندی اساتید از ارزشیابی باعث اعمال نتیجه ارزشیابی خویش در شیوه‌های تدریس و در نتیجه ارتقاء کیفیت آموزش آنان می‌شود، بدین جهت، به منظور آگاهی از نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ارتباط با نحوه ارزشیابی کیفیت آموزش آنان و جهت فراهم نمودن اطلاعات ضروری برای احیاء، اصلاح و ارتقاء برنامه و تصمیم‌گیری این مطالعه طراحی و اجراء گردید.

اهداف ارزشیابی

دانشگاه بجنورد می تواند از نتایج حاصل از ارزشیابی به منظور فراهم کردن امکان تصمیم گیری در موارد زیر استفاده نماید:

1.         تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

2.         ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی

3.         ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی

4.         تفویض مسؤولیت های اجرایی آموزش به اعضای هیأت علمی

5.         اعطای امتیازات ویژه به اعضای هیأت علمی موفق

حوزه های مورد ارزشیابی

1.         فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی بسیار متنوع می باشند. هر یک از اعضای هیأت علمی به طور معمول در طیف وسیعی از این فعالیت ها درگیر می باشد. به این لحاظ لازم است در هنگام ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی هر یک از اعضای هیأت علمی، طیف وسیعی از فعالیت هایی که وی در آن مشغول فعالیت می باشد مورد ارزشیابی قرار گیرد. ارزشیابی باید متناسب با سهم هر یک از فعالیت ها، و نیز سهم مخاطبین آن فعالیت صورت گیرد.

2.         فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی در هر یک از 5 حوزه زیر قابل دسته بندی است:

•           آموزش دادن (تدریس)، شامل ارایه سخنرانی، آموزش دروس عملی، آموزش در گروه های کوچک (بالینی و غیربالینی)‌، آموزش بالینی (سرپایی، بستری، اتاق عمل و عرصه آموزشی)، مشارکت در گزارش صبحگاهی، مشارکت در سمینارها و کنفرانس های آموزشی، طراحی و بازنگری طرح درس و تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی برای ارایه دروس مربوطه

•           برنامه ریزی آموزشی، از جمله طراحی و اجرای برنامه آموزشی جدید (مانند برنامه ریزی واحد درسی، چرخش بالینی و ... )، اصلاح برنامه¬های آموزشی موجود (بر حسب نتایج حاصل از نیازسنجی و یا نقاط ضعف و قوت برنامه)

•           راهنمایی و مشاوره، شامل راهنمایی آموزش گیرندگان در سطوح مختلف برای افزایش بازدهی آنها در فعالیت¬های یادگیری، یادگیری بهتر مهارت ها، نوشتن پروپوزال، گزارش و مقاله مرتبط با پایان نامه یا طرح تحقیقاتی بدون توجه به جایگاه حقوقی عضو هیأت علمی در موارد مذکور

 

•           مدیریت و رهبری آموزشی، نظیر برنامه ریزی، پیگیری مستمر و فعال تعالی سازمانی، ارزیابی مستمر اقدامات انجام شده، انتشار نتایج فعالیت های به عمل آمده و جذب منابع مورد نیاز و سایر حیطه های مدیریت

•           ارزیابی فراگیران، شامل طراحی سؤالات آزمون برای سطوح مختلف، همکاری در برگزاری آزمون، طراحی و اجرای روش ها و ابزارهای ارزیابی نوین یا آزمون در سطوح مختلف (با توجه به نقاط ضعف و قوت روش های موجود)

منابع مورد استفاده در ارزشیابی

1.         برای ارزشیابی فعالیت های آموزشی عضو هیأت علمی از منابع زیر استفاده می شود:

الف) نتایج حاصل از نظرخواهی از فراگیران، همکاران، مدیران و مسؤولان ذیربط

ب) نتایج حاصل از ارزیابی مستندات و مدارک مربوط به فعالیت های آموزشی توسط داوران

2.         لازم است برنامه ریزی به گونه ای صورت گیرد که از تمامی این منابع به صورت مناسب و متناسب با نوع فعالیت های آموزشی عضو هیأت علمی استفاده شود. به این منظور ضروری است دانشکده در ابتدای هر سال تحصیلی برای کلیه اعضای هیأت علمی فرمی ارسال نماید تا عضو هیأت علمی طیف فراگیرانی که وی در فرایند آموزش آنها درگیر است را مشخص و پس از تأیید مدیر گروه به دانشکده ارایه نماید.

 

روش های ارزشیابی

  1. ارزیابی کیفیت آموزشی عضو هیأت علمی با استفاده از منابع فوق و بر اساس روش نظرخواهی و ارزیابی مستندات و مدارک مربوط به فعالیت های آموزشی صورت می گیرد.
  • نظرخواهی از معاون آموزشی دانشکده
  • نظر خواهی از مدیر گروه آموزشی
  • نظرخواهی از دانشجویان
  • نظر خواهی از دانش اموختگان ممتاز
  • نظر خواهی از آموزش دانشکده در خصوص رعایت نظم وانضباط و شئون آموزشی

 

آیین نامه اجرای ارزشیابی اعضای هیات علمی PDF
فرم ارزشیابی توسط مدیر گروه PDF
فرم ارزشیابی توسط معاون آموزشی دانشکده PDF
فرم_ارزشیابی_توسط_دانش_آموختگان_ممتاز PDF