کارگروه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

 

 

 

 

 

کارگروه های تخصصی

 

کارگروه نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، پژوهشی و فناوری

 

 

کارگروه نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

 

 

کارگروه نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی