کارگروه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

وظایف و اختیارات کارگروه‎های تخصصی:

- طراحی و تدوین برنامه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

- همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی موسسه

- طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت موسسه

- همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و مأموریت آن

- تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی موسسه به منظور ارتقای کیفیت

- بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت

عناوین کارگروه‎ها:

کارگروه‎های تخصصی

کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، پژوهشی و فناوری

کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی