مدیران

مدیران دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت  از آغاز تا کنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

آقای مهندس صالحی

مربی

86/0705– 87/11/15

دکتر سمیه محمدزاده

استادیار

88/01/30 – 89/04/12

دکتر امیدرضا دهقان

استادیار

89/04/12 – 91/07/18

خانم منصوره خاکستانی

مربی

91/07/18 – 92/10/30

            دکتر هادی عباسی

 

 

 

 

 

 

استادیار

 

 

 

 

 

 

93/05/01 – ادامه دارد