شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد

 

 وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

 

- هدایت و راهبری فعالیت‎های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس دانشگاه

- برررسی و تصویب طرح‎های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی  و تضمین کیفیت به رئیس دانشگاه

- تنظیم و تصویب دستورالعمل‎های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

- گزارش‎های نظارت و ارزیابی معاونت‎ها، دانشکده‎ها، واحدها و گروه‎های کاری دانشگاه و ارائه آن به بخش‎های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه ‎های بهبود کیفیت

- بررسی و ارزیابی طرح‎های و سیاست‎های راهبردی، توسعه رشته‎ ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه‎های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای موسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای دانشگاه

 

اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد در سال 98

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

عضویت در شورا

1

دکتر احمد محقر

رئیس دانشگاه

رئیس شورا

2

دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

معاون آموزشی و پژوهشی

نائب رئیس شورا

3

دکتر مهدی نودهی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

دبیر شورا

4

دکتر امین جودت

معاون اداری و مالی

عضو شورا

5

دکتر محمدرضا قربانی

معاون فرهنگی و دانشجویی

عضو شورا

6

دکتر زهرا عامری

عضو هیأت علمی

عضو شورا

7

دکتر سمیه محمدزاده

رئیس دانشکده علوم پایه

عضو شورا

8

دکتر مهدی ادیبی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

عضو شورا

9

دکتر محمد ریحانی

رئیس دانشکده علوم انسانی

عضو شورا

10

دکتر موسی شاکری

رئیس دانشکده هنر

عضو شورا