نمایشگر یک مطلب

 

 وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

 

- هدایت و راهبری فعالیت‎های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس دانشگاه

- برررسی و تصویب طرح‎های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی  و تضمین کیفیت به رئیس دانشگاه

- تنظیم و تصویب دستورالعمل‎های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

- گزارش‎های نظارت و ارزیابی معاونت‎ها، دانشکده‎ها، واحدها و گروه‎های کاری دانشگاه و ارائه آن به بخش‎های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه ‎های بهبود کیفیت

- بررسی و ارزیابی طرح‎های و سیاست‎های راهبردی، توسعه رشته‎ ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه‎های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای موسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای دانشگاه

 

اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

عضویت در شورا

1

دکتر محمد شیخ زاده

رئیس دانشگاه

رئیس شورا

2

دکتر علی‌اکبر یحیی آبادی

معاون آموزشی

نائب رئیس شورا

3

دکتر مهدی نودهی

رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دبیر شورا

4

دکتر موسی شاکری

معاون پژوهشی

عضو حقوقی شورا

5

دکتر بیژن جیا

معاون اداری و مالی

عضو حقوقی شورا

6

دکتر محمد مهوش

معاون فرهنگی و دانشجویی

عضو حقوقی شورا

7

دکتر علیرضا دادخواه

رئیس دانشکده کشاورزی شیروان

عضو حقیقی شورا

8

دکتر حمیده نسب زاده

رئیس دانشکده علوم پایه

عضو حقیقی شورا

9

دکتر مهدی ادیبی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

عضو حقیقی شورا

10

دکتر محمد شبانی

رئیس دانشکده علوم انسانی

عضو حقیقی شورا

11 دکتر رضا مرادپور

رئیس دانشکده  هنر

عضو حقیقی شورا