مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

 

نام و نام خانوادگی: مهدی نودهی

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی محض

تلفن داخلی: 1033

 
 
 

کارشناس گروه نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه بجنورد

 

 

 

نام و نام خانوادگی:  فاطمه منتظری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن داخلی: 1034